برخی، تاریخ را تکرارناپذیر می‌دانند و عقیده دارند که زمان و مکان، مخصوص آن برهه از تاریخ بوده و پایان یافته است

برخی، تاریخ را تکرارناپذیر می‌دانند و عقیده دارند که زمان و مکان، مخصوص آن برهه از تاریخ بوده و پایان یافته است و هر موعد و میعادی، اقتضای خاص خود را دارد.

این سخن باطل است. نوع زندگی و نیازهای فطری و غریزی انسان تغییر نکرده است. انسان‌ها همان انسان‌ها هستند؛ با همان عقل و همان فطرت و همان خدا و همان حواس. شاید حجم تغییر کرده باشد، ولی به معنای تکرارناپذیری نیست. ده گرم مواد منفجره، به اندازه ده گرم تخریب دارد و یک تُن به اندازه یک تن. انفجار، انفجار است. ما در تاریخ به دنبال این نیستیم که بگوییم دقیقاً همان اندازه که آن هنگام اتفاق افتاده، امروز نیز اتفاق می‌افتد؛ بلکه می‌گوییم آن زمان به اندازه خودش، امروز نیز به اندازه متناسب. ما می‌توانیم از حوادث سه هزار سال پیش، پند اخلاقی بگیریم. انسان‌های سه هزار سال پیش نیز امیال کنونی ما را داشتند.آن‌ها می‌توانستند این میل را در چارچوبی که خداوند تعیین کرده بود، به کار برند؛ از زنا، لواط، دزدی، دروغ و … بپرهیزند تا زندگی سالمی داشته باشند. امروز نیز همان است. آنان که می‌گویند تاریخ تکرارشدنی نیست، دقت نکرده‌اند که چه چیز تغییر یافته است که تکرارپذیر نیست. هیچ چیز دگرگون نشده و تنها گمان کرده‌اند که تغییر یافته است (1).

 

(1). دشمن شدید، صص34-35.