استاد مهدی طائب در مطالبی به بررسی مشکلات کشور پرداخت و ورود به دعواهای سیاسی را مانع پرداختن به کارهای اساسی دانست.