خارج فقه
25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/30

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری بحث لزوم اعلمیت در قاضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عرض شد، دلیلی بر لزوم اعلمیت در قاضی وجود ندارد ؛ بلکه اگر قول به اجتهاد پذیرفته شود، اجتهاد کفایت می­کند و نیازی به قید اعلمیت نیست؛ ولو در قدرت استنباط، اقوی از او وجود داشته باشد […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/29

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری عرض شد، فتوای مرحوم امام این است که بنابر احتیاط واجب قاضی باید اعلم از کسانی که در شهر هستند، باشد. دلیل طرح این احتیاط واجب بر اعلمیت در شهر چیست؟ جا دارد تحقیق شودف اولین کسی که در قاضی و قضاوت اعلمیت را شرط دانسته، ولو احتیاطا کیست؟ […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/28

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری در جلسه قبل به شرط طهارت مولد اشاره شد و عرض شد، نفوذ و جواز قضاوت قاضی مشروط به طهارت مولد قاضی است. در تاریخی شرط طهارت مولد در فقه مطرح شد؛ در حالیکه قبل از آن برای مطرح کردن این شرط از عبارت (أن لا یکون ولدالزنا) استفاده […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/27

بسم الله الرحمن الرحیم یادآوری در بحث قضاوت بیان شد، قاضی باید مرد باشد و همچنین عرض شد، این فتوا مطابق اصل است؛ چون ادله جعل منصب قضاء شامل زنان نمی­شود و اگرچه مقبوله عمربن­حنظله نسبت به قضاوت زن و مرد دارای اطلاق است، اما صحیحه ابی­خدیجه به عنوان (رجل) تصریح کرده بود و به […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/23

بسم الله الرحمن الرحیم     اجماع عملی در عدم قضاوت زن همان طور که در جلسه قبل عرض شد، مبنی بر اینکه زن نمی­تواند به عنوان تنفیذ حکم عهده­دار منصب قضاوت شود، می­توان در مورد آن چه از طرف عامه و چه از طرف خاصه ادعای اجماع عملی نمود؛ گرچه نمی­توان اجماع قولی در […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/22

بسم الله الرحمن الرحیم   ذکوریت در قضاوت شرط دیگری که در قضاوت مطرح شده است، این است که قاضی مرد باشد و بر این اساس قضاوت زن نافذ نخواهد بود. قبل از بیان دلیل باید محل بحث مشخص شود. ابتدا باید دانست، در مورد قضاوت زن یک بحث در جواز و عدم جواز قضاوت […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/21

بسم الله الرحمن الرحیم     یادآوری بحث در اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی است و ابتدا عرض شد، اجتهاد در لسان ادله وجود ندارد؛ بلکه آنچه در لسان روایات اخذ شده، علم است. قاضی باید نسبت به حق عالم باشد؛ چه از جهت حکم و چه از جهت موضوع؛ به این معنا که قاضی […]

25 دسامبر 2018

فقه اقضا – 1397/8/20

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری بحث درباره اجتهاد در قضاوت قاضی بود و مرحوم امام اجتهاد مطلق را در قضاوت قاضی شرط دانستند و حتی تجزی در اجتهاد را برای قضاوت کافی ندانستند. عرض شد، در روایات عنوان اجتهاد به معنای مصطلح آن وجود ندارد و آنچه که امروزه با عنوان اجتهاد در السنه […]

25 دسامبر 2018

فقه القضا – 1397/8/1

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری در باب علم در قاضی مرحوم امام اجتهاد مطلق را شرط دانستند. اجتهاد مطلق در برابر اجتهاد متجزی است. همان طور که در جلسات قبل مطرح شد، اصل چنین فتوایی به این شکل از مرحوم محقق حلی شروع شده و ایشان در کتاب شرایع و معتبر آن را مطرح […]

19 دسامبر 2018

فقه القضا ـ 1397/7/30

بسم الله الرحمن الرحیم   یادآوری عرض شد، اجتهاد به معنای اصطلاحی در لسان روایات وجود ندارد؛ بلکه آنچه در لسان روایات به عنوان اجتهاد مطرح شده است، عملی است که بعداز رسول­خدا(ص) تحت عنوان قیاس و استحسان انجام می­شد و حال آنکه آن عمل مورد نهی واقع شده است. این نوع اجتهاد نزد عامه، […]