انحراف
برخورداری از امتیازات؛ نقطه آغاز انحرافِ بعضی از صحابه در صدر اسلام 09 ژوئن 2019

برخورداری از امتیازات؛ نقطه آغاز انحرافِ بعضی از صحابه در صدر اسلام

یکی از آنها وقتی مُرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به‌صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند؛ مثل هیزم که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند!

انحراف آرمانی 18 آوریل 2019

انحراف آرمانی

در فرآیند تاریخ، نخست بنی‌اسرائیل به‌طور عام و پس از موسی(ع) یهود به‌گونه‌ خاص، این وعده‌ دینی را تبدیل به آرمانی قومی و نژادی کردند و به‌جای صالحان، صهیونیسم را نشاندند.