تکرار تاریخ
تکرار تاریخ؛ آری یا خیر؟ 24 ژانویه 2019

تکرار تاریخ؛ آری یا خیر؟

تکرار تاریخ؛ آری یا خیر؟

تکرار تاریخ؛ آری یا خیر؟ 11 نوامبر 2018

تکرار تاریخ؛ آری یا خیر؟

برخی، تاریخ را تکرارناپذیر می‌دانند و عقیده دارند که زمان و مکان، مخصوص آن برهه از تاریخ بوده و پایان یافته است