روایات
ورود اسرائیلیات در روایاتِ مربوط به آغاز تاریخ 11 نوامبر 2018

ورود اسرائیلیات در روایاتِ مربوط به آغاز تاریخ

روایات مجعول و اسرائیلیات همچنان‌که وارد برخی از مباحث تاریخی شده‌اند، در تاریخ آغاز زندگی انسان نیز نفوذ کرده‌اند