عصر خلفا
انگیزه های اقدام برای کشورگشایی در عصر خلفا و موضع معصومین(ع) در برابر آن 11 نوامبر 2018

انگیزه های اقدام برای کشورگشایی در عصر خلفا و موضع معصومین(ع) در برابر آن

یهود در طراحی اندیشه فتوحات، توانست با اسلام مجعول به جنگ اسلام راستین رود

11 نوامبر 2018

انگیزه های اقدام برای کشورگشایی در عصر خلفا و موضع معصومین(ع) در برابر آن

در عصر خلفای بعد از پیامبر(ص)، چند نوع جنگ واقع شد که یکی از آنها، جنگهای خارجی و با هدف کشورگشایی بود. ماهیت و پی آمد این فتوحات و انگیزه خلفا از به راه انداختن این جنگها و همچنین موضع معصومین(ع) در برابر این اقدامات نیازمند بررسی است که در این مجال به آن پرداخته […]